Dr.Alter
... buďte úspešnejší na ceste pomoci iným
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Nové funkcie verzie 4


Nová verzia prináša jednak nové možnosti terapie ako aj funkcie, ktoré
uľahčia a zefektívnia prácu s programom. Program bol doplnený a upravený tak, aby práca s ním bola ešte jednoduchšia a aby neobmedzoval terapeuta.

Adresár
- zoznam klientov v adresári je teraz možné jednoduchým spôsobom abecedne zoradiť podľa všetkých stĺpcov adresára, teda napr. podľa mesta, alebo krstného mena kliknutím na hlavičku príslušného stĺpca
- program automaticky alebo na žiadosť obsluhy vyhľadá, ktorí klienti majú najbližších X dní (zadá obsluha) narodeniny alebo meniny. Týmto klientom potom umožní zaslať blahoželanie mailom
- možnosť tlače zoznamu klientov

Diár

- program umožňuje prehľadnú evidenciu naplánovaných termínov návštev, teda termínov, na ktoré je klient ku vám objednaný
- diár
zabezpečuje celkový časový manažment, nielen čo sa týka termínov návštev, ale aj iných všeobecných udalostí, na ktoré by ste nemali zabudnúť
- zobrazuje víkendy, dni pracovného voľna a sviatky
- objednaným klientom môže program odoslať mail s pripomenutím temínu dohodnutej návštevy
- pridávanie a úprava udalosti je veľmi jednoduchá a rýchla
- možnosť tlače zoznamu naplánovaných udalostí v zadanom intervale


Fyzické príznaky

Pokiaľ terapeut využíva v programe evidenciu fotodokumentácie, vo fyzických príznakoch si môže zaevidované fotky zobraziť a pomocou nich presnejšie určiť príslušný symptóm. Táto funkcia vám umožní robiť pohľadovú diagnostiku aj "na diaľku" a to tak, že vám klient pošle mailom fotky tváre, rúk,... Obrázok sa dá jednoduchým dvojklikom myši zobraziť na celú obrazovku.
Fyzické príznaky boli doplnené na viac ako
1400.

Nová verzia dopĺňa program Dr.Alter o dve terapie - petroterapiu a kolorterapiu


Petroterapia - terapia energiou kameňov
- k jednotlivým diagnózam a symptómom je uvedený postup terapie ako aj vhodné drahé kamene
- zoznam cca 70 drahých kameňov s obrázkami, popisom, "duchovným" pôsobením, liečivými účinkami na telo a dušu, prislúchajúcimi znameniami zverokruhu a odporúčaniami pre ošetrovanie
- k dispozícii je aj stručný popis petroterapie a spôsobu testovania kameňov
- v tabuľkách pre kyvadlo doplnené tabuľky pre testovanie kameňov


Kolorterapia - terapia farbami
- k jednotlivým diagnózam, symptómom a orgánom sú uvedené priaznivo pôsobiace farby ako aj farby, ktorým je vhodné sa vyhnúť
- zoznam 7 základných a 7 doplnkových farieb s popisom pôsobenia v "duchovnej" oblasti, liečivými účinkami na telo a dušu, kladnými a zápornými vlastnosťami, prislúchajúcimi orgánmi a stravou obsahujúcou vibrácie tej ktorej farby
- k dispozícii je aj stručný popis spôsobov kolorterapie


Import nameraných záťaží z programu EAM pre Windows

- pre tých používateľov programu Dr.Alter, ktorý využívajú EAV diagnostiku prístrojom SALVIA a programom EAM od firmy Joalis, prinášame od verzie 4 možnosť pohodlného a rýchleho importu nameraných záťaží z programu EAM do programu Dr.Alter.
- k základným zátažiam z EAM sú priradené ampule. Pri zápise nameraných záťaží do konzultácie sa im priradia polia Príčina, Strava, Fytoterapia a Preparáty a tým sa budú pri analýzach plnohodnotne vyhodnocovať
- zoznam ampúl je doplnený o nové sady, ktoré obsahujú ampule zodpovedajúce  záťažiam programu EAM. Užívateľské pridávanie ďalších ampúl a definovanie vzťahou so záťažami z EAM je veľmi jednoduché
- za veľkú pomoc pri doplnení tejto funkcie by som rád poďakoval Miške Huljakovej


Stravovanie podľa tradičnej čínskej medicíny

- program umožní jednoduché určenie konštitučného typu klienta podľa kritérií TČM a odporučí úpravu stravy
- k dispozícii je aj zoznam potravím rozdelených do jednotlivých skupín podľa tepelných účinkov
- ďalšou možnosťou je určenie konštitučného typu podľa piatich elementov a zoznam potravín a postup ich úpravy pre jednotlivé elementy

Štruktúrované pole Poznámka

- pole pre poznámku, ktoré je súčasťou každého záznamu diagnózy, symptómov a orgánov je teraz špeciálnymi značkami rozdelené na jednotlivé terapie (detoxikácia, gemmoterapia, kolorterapia apetroterapia) a na všeobecnú poznámku. Tieto značky sa do odporúčaného riešenia netlačia
- kliknutím myšou na názov pola Poznámka sa zobrazí menu, z ktorého môžete vybrať text príslušnej terapie a zobraziť si ho alebo vytlačiť


Štruktúrované pole Strava

- kliknutím na názov pola Strava sa zobrazí menu, z ktorého môžete vybrať jednu z troch položiek - minerály, vitamíny alebo zeleninové šťavy pre zobrazenie a prípadnú tlač príslušných textov
- pre odporúčané minerály a vitamíny sa zobrazujú polia Zdroj, Využitie a Duchovná oblasť

Tlač počtu symptómov pre jednotlivé orgány
- pre lepšie vyhodnotenie zozbieraných symptómov umožňuje program v kroku 1 vytváranie odporúčaného riešenia vytlačiť tabuľku záťaží jednotlivých orgánov aj s grafickým znázornením


Numerológia
- do numerologického rozboru bola doplnená možnosť zaradiť charakteristiku krstného mena. V programe je vložených 397 mien a ich podrobných charakteristík.

Možnosť zmeny dátumu konzultácie

- v verzii 4 je možné meniť dátum aktuálne spracovávanej konzultácie nezávisle na systémovom dátume počítača. Predchádzajúce verzie umožňovali vkladať do konzultácie nové symptómy, vymazávať z konzultácie symptómy, vytvoriť odporúčané riešenie len pre konzultáciu s "dnešným" dátumom, teda dátumom, ktorý ukazuje počítač.

Toto opatrenie bolo z dôvodu ochrany údajov zaevidovaných a odovzdaných klientovi pred ich náhodným zmenením. Ukázalo sa to však ako niečo, čo terapeutovi viac komplikuje život, ako by mal z toho prospech. Dátum aktuálnej konzultácie si preto môžete kedykoľvek jednoduchým spôsobom zmeniť a vrát sa k ktorejkoľvek zaevidovanej konzultácii, robiť jej úpravy, prípadne znovu generovať odporúčané riešenie.

Možnosť úpravy odporúčaného riešenia
Vytvorené odporúčané riešenie ku ktorejkoľvek návšteve klienta môžete teraz pohodlne dopĺňať alebo inak upravovať. Ak už pre danú návštevu odporúčané riešenie existuje, program v kroku 4 vytvárania riešenia na to upozorní a umožní návrat k už vytvorenému riešeniu.

Možnosť vlož všeobecné odporúčania do textu odporúčaného riešenia
Program teraz umožňuje vytvoriť šablóny (predvolené texty) všeobecných odporúčaní napr. pre stravu, pitný režim,... Zo zoznamu týchto všeobecných odporúčaní potom vyberiete tie, ktoré chcete aby sa zahrnuli do odporúčaného riešenia do jeho úvodnej časti. Text sa vloží naformátovaný a farebne označený tak, ako si ho vytvoríte. Môžete si povedzme vytvoriť 3 rôzne všeobecné odporúčania pre stravu a klientovi vložíte do odporúčania to najvhodnejšie. Špecifické odporúčania pre jednotlivé diagnózy/symptómy/orgány zostávajú tak ako v predchádzajúcich verziách.


Analýza  pentagramu

Pri prvej konzultácii robíte podrobné vyšetrenie a zozbierate povedzme 100 symptómov. Z toho 40 ukazuje na pečeň a jej podriadené orgány. V pentagrame bude teda zobrazený okruh pečene na 40%. Pri návšteve po mesiaci nájdete už len 50 symptómov (berte prosím tieto čísla ako ilustratívne pre ľahké pochopenie) z toho k okruhu pečene patrí 25 symptómov, teda 50% z aktuálne zozbieraných symptómov. Z obrázka pentagramu sa môže zdať, že stav pečene sa zhoršil, lebo predtým ukazovala 40% a teraz 50%.

- program teraz umožňuje vybrať voľbu maximum zo všetkých konzultácií, pričom sa bude percentuálne zaťaženie preratúvať k počtu symptómov, ktorý je maximom zo všetkých konzultácií tohoto klienta, v tomto prípade teda 100. Potom už spomínaná pečeň by bola pri prvej návšteve 40% a pri druhej len 25%, čo odráža skutočné zlepšenie stavu pečene.

Doplnenie preparátov
- do zoznamu preparátov pribudli preparáty
Finclub a Himalaya. Počet preparátov v programe dosiahol číslo 700.

Doplnenie textov

- tak ako pri každej novej verzii doplnili sme texty jednotlivých tabuliek o nové poznatky. Informačný obsah programu vzrástol oproti verzii 1 takmer
5 násobne.

Všeobecné funkcie
- kompatibilita s operačným systémom
Microsoft Vista
- úplne nový inštalátor, ktorý ponúkne aj možnosť inštalácie doplnkového programu pre tlač výstupov z programu Dr.Alter (ale aj iných) do PDF súboru. Týmto spôsobom môžete napr. odporúčané riešenie poslať klientovi mailom a on si ho vytlačí v presna takom istom tvare, ako by ste ho vytlačili vy

IPN data
Buzulucká 3
960 01 Zvolen, Slovensko
tel.: +421 905 263584
email: info @ DrAlter.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky