Dr.Alter
... buďte úspešnejší na ceste pomoci iným
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Verzia 6 - doplnené funkcie


Verzia 6 prináša dosť zásadné vylepšenia najmä v oblasti analýz zozbieraných symptómov, ale aj v nových možnostiach diagnostiky a terapie. Veríme, že nové funkcie znovu zvýšia už aj tak vysokú úžitkovú hodnotu programu a budú pre vás, jeho používateľov prínosom.  
Pri všetkých nových funkciách je dodržaná zásada, že užívateľ si môže údaje meniť, dopĺňať a vymazávať podľa svojej potreby.

Odporúčané riešenie - manuálne vytváranie


Ak vám nevyhovuje automatické generovanie špecifických odporúčaní v texte odporúčaného riešenia, či už z dôvodu veľkej dĺžky textu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, môžete teraz text špecifických odporúčaní vytvoriť manuálne, vložením odporúčaní k jednotlivým orgánom, diagnózam, fyzickým a psychickým príznakom ako aj vložiť text odporúčaní k všetkým zaevidovaným záznamom v konzultácii. Toto Vám umožní plnú kontrolu nad obsahom odporúčaného riešenia.

Diagnostika


K doterajším diagnostickým metódam bola doplnená diagnostika moču pomocou diagnostických prúžkov PHAN vyrábaných spoločnosťou PLIVA-Lachema Diagnostika s.r.o. Brno. Na základe informácií a podkladov priamo od výrobcu je v programe zahrnutý celý sortiment diagnostických prúžkov, pozostávajúci zo 16-tich typov. Okno sa spúšťa z Fyzických príznakov voľbou PHAN analýza moču.  Terapeut si vyberie typ prúžku, ktorý používa a na monitore sa mu zobrazí prúžok aj s farebnými vzorkami jednotlivých diagnostických zón. Kliknutím myšou na jednotlivú vzorku podľa sfarbenia zóny na prúžku sa prefarbí zóna na zobrazenom prúžku a zobrazí sa zodpovedajúca hodnota. Pokiaľ je hodnota prekročená, zaškrtne sa aj voľba pre zápis do konzultácie.
Niektoré vlastnosti moču, alebo prítomné látky, môžu ovplyvniť sfarbenie aj iných zón - interferencia. Na to program upozorní malým červeným výkričníkom pri zóne prúžku. Po nastavení kurzoru myši na tento výkričník sa zobrazí text upozorňujúci na možné interferencie. To umožní terapeutovi zvážiť výsledok testu.
Tlačidlom Zapísať do konzultácie sa označené zóny zapíšu ako fyzické príznaky do konzultácie a budú vyhodnocované v analýzach.

Kliknutím myšou na názov zóny vľavo sa zobrazí okno s údajmi popisujúcimi princíp testu danej zóny, citlivosť merania, ako aj hraničné hodnoty a príčiny stavu nad a pod normál z tabuľky laboratórnych hodnôt. Takto si terapeut môže okamžite zistiť príčinu pozitívnej hodnoty.

K dispozícii je samozrejme aj história meraní z predchádzajúcich návštev.

Ďalšie možné príčiny symptómov/diagnóz


Doplnenie väzieb pre nové analýzy umožnilo ďalšie spresnenie diagnostiky zobrazením ďalších možných príčin k symptómu/diagnóze. Nad textovým polom Pravdepodobná príčina pribudlo tlačidlo Ďalšie možné príčiny. Kliknutím naň sa zobrazí okno s možnými príčinami symptómu/diagnózy:
- možná mikrobiálna nákaza/infekcia
- možný problém podľa TČM
- možná nerovnováha Jin a Jang
- možný nedostatok/nadbytok vitamínov
- možný nedostatok/nadbytok minerálov a prvkov (zoznam minerálov obsahuje teraz aj ďalšie prvky,  napr. ťažké kovy, je teda možné zistiť  aj možnú záťaž/otravu týmito prvkami)


Pomocou tlačidiel je možné otvoriť príslušný zoznam alebo spustiť zodpovedajúcu analýzu.


Všeobecné vyšetrenie


Všeobecné vyšetrenie bolo doplnené o možnosť užívateľom si definovať akékoľvek parametre tela  pre sledovanie s tým, že tieto parametre sa síce v analýzach nijako nevyhodnocujú, ale terapeut má k dispozícii históriu nameraných hodnôt aj s grafickým zobrazením.

Užívateľom definované skupiny symptómov


Skupina všeobecných symptómov sa stáva s počtom pribúdajúcich symptómov dosť neprehľadná a tak sme sa rozhodli doplniť možnosť definovať si vlastné skupiny symptómov podľa potrieb užívateľa. Okno so skupinami sa otvára z Fyzických príznakov kliknutím na poslednú položku zoznamu Rôzne. Dvojklikom myšou na názov skupiny sa otvorí príslušný zoznam symptómov.

Analýzy


Nová verzia dopĺňa doterajšie analýzy (pentagram, čakry, energetické bloky chrbtice a ďalšie pomocné) o
4 nové analýzy, ktoré umožnia terapeutovi presnejšie vyhodnotenie zdravotného stavu pacienta a lepší výber terapie. Okno programu sa v prvom kroku tvorby odporúčaného riešenia trochu zmenilo, obsahuje ďalšie tlačidlá pre jednoduchý prístup k analýzam.

Panel s tlačidlami analýz

Analýza Jin-Jang

Jin a Jang predstavuje zjednodušene povedané vyváženosť, rovnováhu života, zdravie. Narušenie tejto rovnováhy, teda prebytok, alebo nedostatok Jinu alebo Jangu spôsobuje vznik zdravotných problémov. V programe je zadefinovaných 6 základných nerovnovážnych stavov s popisom ich prejavov. Na základe zaevidovaných symptómov sa určí zhoda so symptómami jednotlivých stavov a program vyberie jeden zo stavov, ktorý pravdepodobne vyjadruje aktuálny stav pacienta.

Analýza Jin-Jang

Ako vidieť z obrázku, program našiel zhodu s tromi stavmi, pričom percento zhody je zobrazené tak číselne, ako aj graficky. Vpravo dole sú zobrazené ku každému stavu jeho symptómy, rozdelené na dve časti - už zaevidované a ešte nezaevidované v konzultácii. Toto umožní aj počas analýzy zaevidovať ďalšie symptómy priamo z tohoto okna programu na základe cieleného dotazu na pacienta, napr. "Prejavujú sa u vás depresívne stavy ?". Ak pacient odpovie kladne, kliknutím na tlačidlo Zaevidovať do konzultácie sa symptóm/diagnóza zaeviduje a bude sa využívať aj pri ďalších analýzach.


Analýza Mikrobiológia
Z celej mikrobiológie sú zatiaľ v programe vložené len parazity (cca 100 najbežnejších, vyskytujúcich sa u nás ako aj celosvetovo). Ostatné mikroorganizmy - vírusy, baktérie, fungy - budeme postupne dopĺňať v ďaľších verziách. Program je však na ne pripravený, takže iniciatívny používateľ si ich môže doplniť aj sám. Je to práca veľmi namáhavá a časovo náročná a je k nej potrebná kvalitná literatúra,... .
Princípom analýzy je opäť porovnanie zaevidovaných symptómov v konzultácii so symptómami, ktoré sú charakteristické pre infekcie/nákazy jednotlivými mikroorganizmami.

Lunárny kalendár - panel lunárnych dní

Aj tu je možné v priebehu analýzy zaevidovať vyskytujúce sa ešte nezaevidované symptómy daného mikroorganizmu.

Upozorňujem na to, že aj keď výsledkom analýzy bude 100% zhoda pri niektorom mikroorganizme, neznamená to automaticky, že pacient je infikovaný/nakazený daným mikroorganizmom. Znamená to len toľko, že u pacienta sa prejavujú všetky symptómy, ktoré spôsobuje daný mikroorganizmus. Infekciu/nákazu musí potvrdiť laboratórne vyšetrenie!
Zoznam mikroorganizmov obsahuje morfológiu a prípadný biologický cyklus, patológiu a klinické prejavy, popis lekárskej diagnostiky a terapie, epidemiológiu, spôsobované ochorenia a napádané orgány, fytoterapiu, stravu,.... Sú tu uvedené informácie, ktoré terapeutovi pomôžu pri anamnéze, teda či mohlo dôjsť k infekcii/nákaze, či sa nachádzal v oblasti kde sa mikroorganizmus vyskytuje, či prišiel do styku s medzihostiteľom, .... V poli Patológia je uvedený spôsob infikovania a inkubačná doba, ako aj priebeh ochorenia z hľadiska pôsobenia mikroorganizmu. V poli Epidemiológia nájdete informácie o výskyte mikroorganizmu, ktoré sú veľkým prínosom pri diagnostike najmä u parazitov, ktoré sa u nás nevyskytujú. Zmienka o dovolenke pacienta v oblasti výskytu parazita môže byť pri diagnostike kľúčová.

Analýza Moxa
Ako bude uvedené nižšie, program je doplnený o novú terapiu - moxovanie. Moxa analýza umožní terapeutovi dve veci - zo symptómov zaevidovaných v konzultácii určí pravdepodobnosť jednotlivých obrazov problémov podľa TČM a na základe označenia terapeutom jedného alebo niekoľkých obrazov vyráta odporúčania pre moxovanie jednotlivých akupunktúrnuch bodov. Pri jednom sedení sa odporúča moxovať maximálne 3-4 body, teda táto analýza pomôže vybrať tie, ktoré su spoločné pre terapeutom označené obrazy problému (výber je na obrázku signalizovaný obrázkom zelenej "fajky"). Z odporučených bodov pre moxovanie terapeut označí tie, pre ktoré sa rozhodne a kliknutím na tlačidlo Moxovať sa presunie priamo do okna pre Moxa terapiu (popis viď nižšie).

Všeobecné vyšetrenie

Aj  v tomto prípade je možné zaevidovať ešte nezaevidované symptómy jednotlivých obrazov problému podľa TČM.


Analýza minerály/vitamíny
Táto analýza funguje trochu odlišne od predchádzajúcich. Vyhodnocujú sa tie diagnózy/symptómy zaevidované v konzultácii, ktoré majú v poli Strava odporúčania aspoň k jednému minerálu/vitamínu. Výsledkom analýzy je vyjadrenie početnosti odporúčaní konkrétneho minerálu/vitamínu vo vyhodbnocovaných symptómoch, čím je vlastne nepriamo určená miera nedostatku jednotlivých vitamínov/minerálov u pacienta.

Analýza minerály/vitamíny

Presnejšou analýzou minerálov a vitamínov je analýza podľa symptómov, ktorými sa prejavuje nedostatok/nadbytok toho ktorého vitamínu alebo minerálu. Zelené grafy zobrazujú nedostatok, červené nadbytok. Počas analýzy je možné dopĺňať ďalšie symptómy, ku ktorým sa pacient "priznal" po cielenom dotaze.   Medzi jednotlivými analýzami sa dá pohodlne prepínať.


Terapie

Verzia 6 prináša aj dve nové terapie - moxovanie a elektropunktúru. Obidve terapie zahŕňajú určenie akupunktúrnych bodov pre konkrétne diagnózy/symptómy, je teda možné robiť symptomatickú liečbu. Moxa analýza umožňuje aj celostnejší prístup k problematike a výber bodov pre moxovanie z trochu širšieho pohľadu.
U obidvoch terapií je možná aj evidencia terapie - bodov, na ktoré bolo pôsobené, vrátane času a spôsobu pôsobenia. Toto umožňuje terapeutovi mať prehľad o predchádzajúcej terapii a vyhodnocovať jej účinnosť.
Okno obidvoch terapí možno otvoriť buď zo zoznamu diagnóz/symptómov, pričom tlačidlá v dolnej časti majú modrú farbu ak k danej diagnóze/symptómu je možná terapia moxou alebo elektropunktúrou, alebo pomocou nového tlačidla Terapie a následného menu.

Moxovanie
Moxovanie je prastarý liečebný postup tradičnej čínskej medicíny, ktorým sa mobilizujú reaktívne samoliečiace sily tela. Modul pre moxovanie je pomerne slušne prepracovaný a aj začiatočníka vedie výberom nielen akupunktúrnych bodov, ale aj typu zdroja tepla, podložky, spôsobu moxovania (tonizácia/sedácia),...
Pri výbere konkrétneho bodu pre moxovanie program zobrazí jeho umiestnenie na tele. Do histórie sa zapíše bod, obraz problému, diagnóza/symptóm, tonizácia/sedácia, zdroj tepla, podložka (ak bola použitá), kontakt s kožou/bez kontaktu, kvalita materiálu.

Laboratórne vyšetrenie

Program obsahuje aj zoznam zakázaných akupunktúrnych bodov pre moxovanie, ďalšie odporúčania a obmedzenia pre moxovanie,... Malé žlté tlačidlá s otáznikom obsahujú rýchlu pomoc pri orientácii v jednotlivých voľbách, napr. akú podložku vybrať pri moxovaní s moxovacím kuželom, či použiť priame alebo nepriame moxovanie, či sedáciu alebo tonizáciu,....


Moxovanie pomoc

Elektropunktúra

Elektropunktúra je zaujímavá náhrada akupunktúry, ktorej jednou z výhod je to, že ju môže aplikovať aj nelekár. Modul elektropunktúry nájde využitie u tých terapeurov, ktorí používajú, alebo plánujú používať prístroje pre elektropunktúru (TENS, HaiHua,...). Namiesto hľadania prislúchajúcich bodov k diagnóze/symptómu v manuáli k prístroju, program prehľadne zobrazí, kde je potrebné priložiť elektródy. Pokiaľ prístroj nie je vybavený časovačom, program mu túto funkciu nahradí a odmeria predvolený čas pôsobenia.

Elektropunktura

Do histórie terapie možno zaznamenať body, názov diagnózy/symptómu, čas pôsobenia a ak má prístroj možnosť generovať rôzne frekvencie signálu, tak aj túto frekvenciu alebo číslo predvolby.

Ostatné doplnky
- pri evidenci laboratórnych vyšetrení do konzultácie má terapeut možnosť riadiť zápis príčiny hodnoty nad a pod normál, nakoľko niekedy, keď sa hodnota bliži k hraničnej hodnote môže byť vhodné príčinu zaevidovať
- numerológia doplnená o "Vplyv dátumu narodenia na charakter" vďaka pani Balkovej, ktorá preložila texty z češtiny do slovenčiny a mojej mamke, ktorá množstvo chýb v preklade poopravovala. Je to zaujímavé a sedí to veľmi presne
- zjednodušenie číslovania verzií programu, namiesto 5.26.239 bude už len 6.251, teda stredná číslica sa vypúšťa
- pri update databázových tabuliek na verziu 6 možnosť skombinovať pôvodný užívateľom upravený obsah (ak užívateľ niečo upravoval) s novým obsahom verzie 6
- zvýšenie bezpečnosti práce s databázou, možnosť práce aj pri zmenenom DPI displeja, a množstvo ďalších menších technických vylepšení
- nárast informačného obsahu z 3,9 milióna na
5,3 milióna znakov

Termín uvedenia novej verzie a cena
Termín uvedenia verzie 6 do predaja je 5.10.2010.
Čo sa týka ceny, základný modul stojí 899,- € bez DPH. Cena update z verzie 5 na verziu 6 zostáva nezmenená, teda užívatelia verzie 5 za 109,- € bez DPH dostanú všetky vyššie uvedené skvelé funkcie novej verzie 6. Viac o cenách nájdete v cenníku.

Noví záujemcovia o program vyplňte prosím objednávkový formulár na program , používatelia starších verzií programu vyplňte prosím objednávkový formulár pre update.

Pre tých, ktorí používajú staršie verzie programu ako 4, môžete si pozrieť funkčné doplnenia verzie 4 a verzie 5.

IPN data
Buzulucká 3
960 01 Zvolen, Slovensko
tel.: +421 905 263584
email: info @ DrAlter.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky