Dr.Alter
... buďte úspešnejší na ceste pomoci iným
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Verzia 7 - doplnené funkcie novej verzie


Príprava verzie 7 zabrala zo všetkých nových verzií najviac času. Veríme, že vložená práca a čas venovaný programovaniu nových funkcií bude pre všetkých používateľov programu prínosom.

Globálne vyhľadávanie vo všetkých tabuľkách programu Dr.Alter
S nárastom objemu informácií uložených v programe Dr.Alter vznikla potreba nielen lokálneho vyhľadávania v konkrétnej tabuľke, ale aj globálneho rýchleho vyhľadávania. Verzia 7 prináša nový vyhľadávací nástroj. Môžete si definovať, v ktorých tabuľkách / zoznamoch sa má hľadať, či iba v nadpisoch alebo aj v texte,... . Z výsledkov vyhladávania môžete priamo "skočiť" do danej tabuľky. Veľmi užitočná funkcia


Manuálne vytváranie odporúčaného riešenia

Ak vám nevyhovuje automatické generovanie odporúčaného riešenia, či už z dôvodu veľkej dĺžky textu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, môžete teraz text vytvoriť manuálne, tak vložením všeobecných odporúčaní, ako aj špecifických odporúčaní k jednotlivým orgánom, diagnózam, fyzickým a psychickým príznakom.


Rovno z kroku 1 tvorby odporúčaného riešenia môžete skočiť do kroku 4, kde pribudli 3 tlačidlá na vloženie upozornenia, všeobecných odporúčaní a špecifických odporúčaní. Okno pre vloženie špecifických odporúčaní vyzerá nasledovne.

Obrázok ukazuje vloženie špecifického odporúčania k orgánu pečeň po kliknutí na tlačidlo k orgánu a vybratí pečene zo zoznamu orgánov. Zaškrtávacími voľbami si zvolíte, ktoré polia sa majú do odporúčaného riešenia vložiť. Texty môžete samozrejme upravovať, pričom úpravy budú platné len pre toto vloženie textu. Práca s týmto nástrojom je veľmi pohodlná a terapeut nie je pri tvorbe odporúčaného riešenia ničím obmedzovaný.

Diagnózy - analýza
Program sa pomocou metód diferenciálnej diagnostiky snaží určiť diagnózu, ktorá by mohla byť u pacienta príčinou zdravotných problémov. Analýza vyhodnocuje zhodu medzi symptómami, ktorými sa prejavuje diagnóza a symptómami zaevidovanými v konzultácii.

Na obrázku vidieť výsledok analýzy. Na prvom mieste je Anémia z nedostatku vitamínu B12. U pacienta sa vyskytuje 13 zo 14 symptómov, ktoré sú v programe k tomuto typu anémie priradené. Program vypočítal 93% zhodu s danou diagnózou.

V ľavej dolnej časti okna sú dva zoznamy - zoznam symptómov diagnózy zaevidovaných v konzultácii a zoznam symptómov diagnózy ešte v konzultácii nezaevidovaných. Pokiaľ terapeut zistí, že sa u pacienta vyskytujú aj symptómy, ktoré ešte nie sú zaevidované, stačí ich označiť kliknutím myšou a zaevidovať tlačidlom Zaevidovať do konzultácie.
Niektoré diagnózy v zozname sú zobrazené červenou farbou. Sú to "vylúčené" diagnózy - diagnózy, ktoré sú u pacienta nepravdepodobné. Analýza označí diagnózu ako vylúčenú z dvoch možných dôvodov:
- v konzultácii SÚ zaevidované symptómy, ktoré vylučujú možnosť tejto diagnózy
- v konzultácii NIE SÚ zaevidované symptómy, ktoré sa pri danej diagnóze musia vyskytovať

Princíp analýzy je veľmi podobný tomu, ako diagnostikuje tím Dr.Housa v populárnom televíznom seriáli. Napíšu si na tabuľu všetky zistené symptómy (ekvivalent zaevidovania zistených symptómov do konzultácie v programe Dr.Alter) a snažia sa k nim nájsť zodpovedajúcu diagnózu. Keď navrhnú nejakú diagnózu, zisťujú, či sa u pacienta prejavujú všetky symptómy, ktoré sa u danej diagnózy vždy prejavia (symptómy so 100% výskytom pri diagnóze v zozname diagnóz programu Dr.Alter), prípadne či sa u pacienta nevyskytuje symptóm, ktorý sa pri navrhnutej  diagnóze nesmie vyskytovať. Tým možnosť diagnózy potvrdia a urobia prípadne ďalšie upresňujúce vyšetrenia, alebo diagnózu vylúčia.


Orgány - analýza
K diagnostickým analýzam bola doplnená analýza orgánov, ktorá na základe zaevidovaných symptómov v konzultácii zobrazí, koľko % zaevidovaných symptómov signalizuje disfunkciu konkrétneho orgánu. Tieto symptómy sú pri každom orgáne zobrazené.


Analýzy v programe Dr.Alter
Program teraz spolu disponuje 9 diagnostickými analýzami, ktoré pomôžu terapeutovi odhaliť príčinu zdravotných problémov u pacienta:

  • Pentagram - odhalí energetickú nerovnováhu v pentagrame

  • Čakry - odhalí disharmoniu jednotlivých čakier

  • Energetické bloky na chrbtici - zobrazí oblasti chrbtice s energetickými blokmi, brániacimi prúdeniu energie

  • Zaťaženie orgánov - zobrazí % počty zaevidovaných symptómov, signalizujúcich záťaž alebo disfunkciu orgánu

  • Mikrobiológia - snaží sa odhaliť prítomnosť mikroorganizmu, ktorý je príčinou zdravotných problémov

  • Moxa a obrazy problému podľa TČM - nájde zdravotný problém podľa TČM a najvhodnejšie body na moxovanie

  • Nerovnováha Jin-Jang - určí najpravdepodobnejší z možných nerovnovážnych stavov

  • Nedostatok/nadbytok vitamínov a minerálov - zistí nedostatok vitamínov/minerálov ako možnú príčinu problémov

  • Diagnózy - postupmi diferenciálnej diagnostiky sa snaží zistiť o akú diagnózu u pacienta ide. Program nestanovuje diagnózu, diagnózu môže stanoviť len lekár !


Okrem diagnostických analýz je k dispozícii 8 terapeutických analýz, ktoré zistia najčastejšie odporúčaný terapeutický prostriedok (bylinku, korenie, potravinu, farbu, drahý kameň, preparát, reflexný bod, minerál a vitamín), čo je ukazovateľom akéhosi "širokosprektrálneho" pôsobenia daného terapeutického prostriedku. Okrem toho, ku každému terapeuitickému prostriedku v analýze zobrazia všetky zaevidované symptómy, pri ktorých pôsobí liečivo.

Nasledujúci obrázok ukazuje výsledky jednej z analýz - analýzu liečivých potravín. Ak je niektorá potravina nevhodná alebo zakázaná pre niektorý v konzultácii zaevidovaný symptóm alebo diagnózu, program ju zobrazí červenou farbou ako nevhodnú a vypíše symptóm/diagnózu, pri ktorom sa táto potravina považuje za nevhodnú.

Podobne pracuje aj ďalších 7 terapeutických analýz - analýza liečivých byliniek, analýza korení, analýza minerálov a vitamínov, analýza najčastejšie odporúčaných preparátov, analýza reflexných bodov, analýza farieb a analýza drahých kameňov.


Obrázky k symptómom a diagnózam
K jednotlivým symptómom a diagnózam možno teraz v Alterovi vložiť jeden alebo viac obrázkov s popisom, ktoré lepšie popisujú daný symptóm. K diagnóze / symptómu môže byť vložených aj viac obrázkov, maximálny počet nie je obmedzený. Verzia 7 má vložených vyše 300 obrázkov, ďalšie budeme postupne pridávať. Takto sa pohľadová diagnostika stane jednoduchšou a presnejšou. Nasledujúci obrázok ukazuje situáciu, keď je panel s obrázkom zväčšený. Zväčšenie/zmenšenie panelu s obrázkom sa robí jednoduchým kliknutím na obrázok, prípadne tlačidlami + a -.


Zoznam korení
Rovnako ako liečivé bylinky, pôsobia na človeka liečivo aj korenia. Ľudstvo používa korenie od pradávna na liečenie, na prípravu jedál ale aj na kultové obrady. Ku každému koreniu je uvedený slovenský, český a latinský názov, čo často uľahčí orientáciu v knihách. V dolnej časti je uvedený popis, liečivé účinky, energetické pôsobenie, pôsobenie v duchovnej oblasti, príprava a prípadné kontraindikácie - kedy sa korenie nemá použiť.
Energetický kruh popisuje pôsobenie korenia v dvoch rozmeroch:
- povzbudenie / ukľudnenie
- doplnenie pozitívnej energie / redukcia negatívnej energie.
Podľa toho, čo potrebujete u pacienta dosiahnuť, vyberáte korenie. Napr. pri únave potrebujeme povzbudzujúce pôsobenie korenia. Či budeme energiu dopĺňať alebo redukovať záleží na hlbších príčinách: ak je dôvodom únavy pomalosť (lenivosť), chýba energia, musíme ju teda dodať. Ak sa naopak prepíname, musí byť redukovaná negatívne pôsobiaca energia.

Odporúčané korenia pre diagnózy a symptómy sú uvedené v poli fytoterapia. Pri výbere najvhodnejšieho korenia pomôže už spomínaná terapeutická analýza korení.


Liečivé potraviny

V zozname potravín sú vložené potraviny s liečivým účinkom či už na orgány, symptómy alebo diagnózy. Používateľ si môže vložiť do zoznamu akékoľvek potraviny, filozofia programu je však taká, že by to mali byť liečivo pôsobiace potraviny. Ku každej potravine je uvedený slovenský, český a latinský názov, čo často uľahčí orientáciu v knihách. V tabuľke sú uvedené nutričné hodnoty a obsah niektorých látok. Program umožňuje zoradiť potraviny podľa obsahu ľubovoľnej látky. Nájdete tu aj popis, spôsob prípravy, liečivé účinky na konkrétne diagnózy, symptómy, prípadne orgány, ako aj upozornenia na možné negatívne vplyvy potraviny. Spomínaná analýza potravín pomôže vybrať potraviny s liečivým účinkom na pacienta.


Podrobnejšie informácie k jednotlivým funkciám nájdete v aktualizovanom manuáli.

Okrem doplnenia funkcií programu sme samozrejme doplnili aj informačný obsah, ktorý narástol z 5,3 milióna znakov vo verzii 6 na
8,1 milóna znakov vo verzii 7. Slúbili sme, že do verzie 7 budú doplnené do zoznamu mikrobiológie vírusy. Tento sľub sme splnili len čiastočne. Doplnili sme 15 vírusov, ďalšie doplníme a pravdepodobne sa to bude riešiť bezplatným update pre majiteľov verzie 7.

Presný dátum uvoľnenia verzie 7 nebudeme zatiaľ špecifikovať. Testovaciu verziu sme poskytli niektorým zákazníkom, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, aby sme mohli odstrániť prípadné chyby, ktoré sme pri testoch prehliadli. Verzia 7 by sa mala dostať do predaja
v septembri 2012, pokiaľ sa nevyskytnú nejaké nepredvídané udalosti. Týmto termínom bude samozrejme dostupný aj update pre používateľov starších verzií.

IPN data
Buzulucká 3
960 01 Zvolen, Slovensko
tel.: +421 905 263584
email: info @ DrAlter.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky